Advance Search
Category
Ultrastructural comparison of two diatom genera: Falcula and Pseudofalcula
Nong Qunzhuan, Li Lang, Gao Yahui, Chen Changping, Lai Junxiang
2024, 42(1): 1-9. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23061
Abstract FullText HTML PDF
Gastrodia putaoensis X. H. Jin, a newly recorded species of Gastrodia from China
Kong Shanshan, Peng Shuai, Jiang Hui, Yang Jiaxin, Liao Miao, Huang Wen, Zhang Caifei, Wang Hui, Hu Guangwan
2024, 42(1): 10-13. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23079
Abstract FullText HTML PDF
Interspecific relationship between Armeniaca hongpingensis T. T. Yu & C. L. Li and related species based on morphological characters
Liu Zhie, Qu Dinglian, Tan Xiaohua, Hu Dan, Du Wei, Wang Xiaofan
2024, 42(1): 14-22. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23093
Abstract FullText HTML PDF
Effects of intercropping forage on weed community composition and diversity in an apple orchard in the river valley area of Nyingchi, Tibet
Guan Junhao, Ye Yanhui, Shao Xiaoming, Wang Ruihong, Jiang Yanbin
2024, 42(1): 23-33. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23100
Abstract FullText HTML PDF
Preliminary study on factors driving arbuscular mycorrhizal fungi diversity with elevation in the South-Tibet River Basin
Ouyang Jianxin, Li Wei, Cao Yu
2024, 42(1): 34-42. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23087
Abstract FullText HTML PDF
Geographical distribution and floristic significance of Pyrola in China
Dong Hongjin, Liu Zhenwen, Peng Hua
2024, 42(1): 43-47. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23018
Abstract FullText HTML PDF
Identification and expression analysis of VQ family genes in Lolium perenne L.
Wang Yang, Sun Zhenting, Hu Tao, Li Jitao
2024, 42(1): 48-55. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23072
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of multi-organ full-length transcriptome and structural genes involved in flavonoid biosynthesis of Gymnosphaera podophylla Dalla Torre & Sarnth.
Lin Hong, Wang Zhen, Wang Ting, Su Yingjuan
2024, 42(1): 56-65. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23069
Abstract FullText HTML PDF
Regulation of hypocotyl elongation in Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. by U2BL
Zhang Wanlu, Ding Yong
2024, 42(1): 66-74. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23065
Abstract FullText HTML PDF
Identification and application of salt-tolerant germplasms at germination stage in foxtail millet(Setaria italica L.)
Lü Zonghuan, Han Kangni, Du Xiaofen, Wang Zhilan, Li Yuxin, Lian Shichao, Zhang Linyi, Wang Jun
2024, 42(1): 75-84. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23055
Abstract FullText HTML PDF
Systematic analysis of TPS genes for the synthesis of floral aroma components of Gardenia jasminoides J. Ellis based on the whole genome
Xu Wenjie, Lou Qian, Chen Qizhen, Hu Kaizhi, Cao Min, Liu Yanqin, Han Rongrong, Song Jingyuan
2024, 42(1): 85-95. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23017
Abstract FullText HTML PDF
Composition and content of anthocyanins and flavonoids in purple-red, pink, and white petals of Bauhinia variegata L.
Chen Yong, Li Jiajie, Zheng Danjing, Luo Shukai, Meng Shiyuan, Qian Lei, Dai Seping
2024, 42(1): 96-103. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23249
Abstract FullText HTML PDF
Effects of light, phosphorus and arbuscular mycorrhizal fungi on Trifolium repens L. growth
Ma Zaixing, Xiao Lu, Liu Yanjie
2024, 42(1): 104-113. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23051
Abstract FullText HTML PDF
Effects of litter extract of Phoebe bournei (Hemsl.) Yang on seed germination, seedling growth, and physiological indices
Zhang Yibo, Li Tiehua, Guo Shuyun, Xing Lu, Zhang Xinyi
2024, 42(1): 114-124. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.22328
Abstract FullText HTML PDF
Research progress on the mechanism of fruit abscission regulation in fruit trees
Liu Yalong, Ou Chunqing, Zhang Yanjie, Li Shuran, Ye Yu, Jiang Shuling, Wang Fei
2024, 42(1): 125-133. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23054
Abstract FullText HTML PDF

Links

More+