Advance Search

column
Pedicularis tamurensis T. Yamaz. (Orobanchaceae), a newly recorded species of Pedicularis from China
Chen Lingling, Yang Jiaxin, Jiang Hui, Liao Miao, Cai Xiuzhen, Hu Guangwan
2024, 42(2): 135-139. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23120
Abstract FullText HTML PDF
Effects of litter addition from common greening tree species in northern China on organic carbon composition characteristics of urban soils
Zhang Xiaoxi, Tian Shuang, Zeng Lei, Chen Lingsu, Zhang Man, Liu Kaixuan, Hu Jiawei, Liu Chong
2024, 42(2): 140-149. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23184
Abstract FullText HTML PDF
Response of leaf functional traits and anatomical structure to altitude in Crataegus songarica K. Koch in Tianshan wild fruit forest
Jia Xiande, Lü Haiying, Wu Limei, Yang Yinan, Huang Renhao, Wang Hao, Niu Xin
2024, 42(2): 150-159. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23157
Abstract FullText HTML PDF
Geographic patterns of leaf functional traits and environmental drivers of national key protected wild plant Davidia involucrata Baillon
Song Shuaishuai, Wu Hao, Lü Linyu, Xiao Zhiqiang, Yang Teng, Shi Hongwen, Wei Xinzeng
2024, 42(2): 160-169. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23112
Abstract FullText HTML PDF
Interspecific association and community stability analysis of dominant trees and shrubs in the companion community of Camellia flavida Hung T. Chang
Ruan Pingzhen, Wang Bin, Zhong Yiqian, Luo Ting, Liu Chengyuan, Lu Maoxin, Tao Wanglan, Lu Fang, Li Dongxing, Li Xiankun
2024, 42(2): 170-180. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23147
Abstract FullText HTML PDF
Niche and interspecific linkage of dominant herbaceous plants in the middle and lower reaches of the Yellow River wetlands in Henan
Huang Mingren, Su Xiao, Guo Shengqian, Tian Xiangyu, Liu Fengqin, Shao Yizhen, Yuan Zhiliang, Chen Yun, Li Haixia
2024, 42(2): 181-190. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23142
Abstract FullText HTML PDF
Genetic identification of ‘Changshanhuyou’ (Citrus × aurantium L.) of different ages and propagation types
Zhang Yi, Song Lizhi, Liu Shengjun, Ruan Lin, Wang Xia, Song Jianfeng, Wang Lixia, Xu Qiang
2024, 42(2): 191-200. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23203
Abstract FullText HTML PDF
Comparative proteomics analysis of developing buds in Brassica napus L.
Lü Tian, Yue Weiying, Cai Mengmeng, Chang Jiang, He Dongli
2024, 42(2): 201-210. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23153
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of spatiotemporal patterns of China’s endangered medicinal plant export trade
Jin Ao, Song Shiwen, He Tuo, Yuan Liangchen, Zeng Huiming
2024, 42(2): 211-220. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23305
Abstract FullText HTML PDF
Response of osmoregulatory substances and antioxidant enzyme activities in heteromorphic leaves of Populus euphratica Oliv. to groundwater depth
Wang Yuqing, Zhou Shouhang, Ma Fulong, Wang Haizhen, Han Lu
2024, 42(2): 221-231. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23204
Abstract FullText HTML PDF
Growth and physiological response of Cinnamomum camphora (L.) Presl to copper stress and analysis of copper enrichment and transport characteristics
Liu Shujuan, Ouyang Xueling, Yang Aihong, Liu Tengyun, Liu Lipan, Zhou Hua
2024, 42(2): 232-241. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23152
Abstract FullText HTML PDF
Recent progress in medicinal plant transformation and genome editing
Zhang Yunluo, Wu Yingmei, Liu Yifei, Hu Zhigang, Gou Junbo
2024, 42(2): 242-253. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23186
Abstract FullText HTML PDF
Research progress on DOG1, a key regulator of seed dormancy and germination
Song Songquan, Tang Cuifang, Jiang Xiaocheng, Wang Weiqing, Cheng Hongyan
2024, 42(2): 254-265. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23107
Abstract FullText HTML PDF
Analysis and reflection of plant species in the Key Management List of Invasive Alien Species
Li Feifei, Hao Qiang, Cui Xia, Ma Jinshuang
2024, 42(2): 266-274. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23139
Abstract FullText HTML PDF

Links

More+